Δήμος Σύρου Ερμούπολης: Ανακοίνωση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων

Δήμος Σύρου Ερμούπολης: Ανακοίνωση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης πρόκειται, εντός του 2022, να ενισχύσει οικονομικά τα σωματεία και τους συλλόγους με αθλητικό χαρακτήρα που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του Δήμου.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και τις πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλούνται, εφόσον επιθυμούν, να καταθέσουν, από την Παρασκευή 10/6/2022 έως και την Παρασκευή 24/6/2022,                                         τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού  (Κολυμβητήριο Ηρ. Πολυτεχνείου 19 τηλ 22810 84505) από τις 09:00 έως τις 14:30.

Το αίτημα σας  θα περιλαμβάνει την εκδήλωση ή τις εκδηλώσεις στις οποίες αφορά η συγκεκριμένη επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το τρέχον έτος .

Στην αίτησή σας, θα πρέπει να προσδιορίζονται αναλυτικά οι συγκεκριμένες  αθλητικές εκδηλώσεις για την πραγματοποίηση των οποίων θα διατεθεί το ποσό της επιχορήγησης, με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό δαπάνης. Η επιχορήγηση δαπανών για έξοδα μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων είναι δυνατή μόνο μέχρι τις 30.08.2022 και αφορά αποκλειστικά σε σωματεία που συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. Το παρόν δεν αφορά Αθλητικές Ανώνυμες Eταιρείες.

Η χρηματοδότηση των συλλόγων για την κάλυψη άλλων λειτουργικών τους δαπανών ή για τη δημιουργία υποδομών δεν επιτρέπεται, χωρίς πάντως να απαγορεύεται η εκ των υστέρων καταβολή της επιχορήγησης για εκδηλώσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και χωρίς να εξετάζεται αν οι εκδηλώσεις, για τις οποίες καταβάλλεται η επιχορήγηση, έλαβαν χώρα εντός ή εκτός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου, εφόσον πάντως η αίτηση υποβλήθηκε πριν από την πραγματοποίηση των επιχορηγούμενων εκδηλώσεων.

Επιχορήγηση με σκοπό τη χρηματοδότηση εκδηλώσεων που δεν έχουν αθλητικό χαρακτήρα, αλλά εκπαιδευτικό ή κοινωνικό ή επιστημονικό, δεν επιτρέπεται. Παρεπόμενες όμως δράσεις του αθλητικού συλλόγου που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προαγωγή του αθλητισμού, μπορούν να επιχορηγηθούν, έστω και αν δεν συνδέονται με συγκεκριμένες αθλητικές εκδηλώσεις (ΕΣ Τμ. VII 17/2019).

Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών, οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν 4727/20. Σωματεία, σύλλογοι, ιδρύματα, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς, οι οποίοι επιχορηγούνται από φορείς της γενικής κυβέρνησης με ποσά άνω των 3.000,00 ευρώ ετησίως, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του προγράμματος Διαύγεια και να αναρτούν απολογιστικά και συγκεντρωτικά τις δαπάνες τους του έτους 2015 και εφεξής, εφόσον αυτές σχετίζονται με τη ληφθείσα επιχορήγηση. Σας υπενθυμίζουμε ότι με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4305/2014, καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων που επιχορηγούνται να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία δαπανών τους στη Διαύγεια.

Επιπλέον, με το άρθρο 4 της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που παρέχουν την επιχορήγηση να αναγράφουν σε εμφανές σημείο σε κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης προς τους επιχορηγούμενους φορείς την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014». Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης.

Ο σύλλογος πρέπει να έχει την έδρα του εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειας του Δήμου, που παρέχει την επιχορήγηση και να αναφέρεται στους σκοπούς του, στο καταστατικό του, η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

Τα δικαιολογητικά (εις τριπλούν) που πρέπει να υποβάλει με την αίτηση ο κάθε σύλλογος είναι:

 

  • Αίτηση του συλλόγου προς τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης (Γραφείο Αθλητισμού) για επιχορήγηση δράσης ή δράσεων που επιθυμεί να πραγματοποιήσει το σωματείο – σύλλογος μέσα στο έτος 2022, στην οποία οπωσδήποτε θα περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου
  • Απολογισμό δράσεων του 2021, σε περίπτωση που έλαβαν επιχορήγηση από οποιονδήποτε φορέα της γενικής κυβέρνησης καθώς και αναλυτικό προϋπολογισμό των δράσεων που προτίθενται να πραγματοποιήσουν μέσα στο 2022. Επισημαίνεται ότι οι δράσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και όχι αόριστες και να αφορούν την προαγωγή της πνευματικής και αθλητικής ανάπτυξης της Σύρου. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφέρονται:

α) Δραστηριότητες

β) Αριθμός Αθλητών

γ) Τμήματα που λειτουργούν

δ) Προπονητές

ε) Πρωταθλήματα που συμμετέχουν

στ) Επιτυχίες Συλλόγου – Διακρίσεις Αθλητών

  • αποδεικτικά έγγραφα για τη νόμιμη λειτουργία του συλλόγου, στα οποία περιλαμβάνονται φωτοαντίγραφο του καταστατικού (στους σκοπούς του συλλόγου πρέπει να αναφέρεται η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων) και απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου.
  • φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, τα οποία θα υποβληθούν μεταγενέστερα.
  • απολογισμό έτους 2021 και αν έχετε λάβει επιχορήγηση το έτος 2021, απολογισμό δαπανών της επιχορήγησης και προϋπολογισμό έτους 2022.
  • φωτοτυπίες τιμολογίων της δράσης που επιχορηγήθηκε για το έτος 2021 (εφόσον πραγματοποιήθηκαν)
  • Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων που έλαβε ο σύλλογος το προηγούμενο έτος έχει υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, ο σύλλογος οφείλει να υποβάλει αναρτημένα στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθ. 16 Ν. 4305/2014.
  • Εάν η επιχορήγηση είναι μέχρι 3.000,00€ υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου, ότι νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό του συλλόγου ή του σωματείου. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης, τίθεται η σφραγίδα του συλλόγου ή του σωματείου, ενώ η δήλωση πρέπει να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
  • φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί σε οποιαδήποτε τράπεζα επ’ ονόματι του εν λόγω σωματείου ή συλλόγου.

 

Το ύψος της επιχορήγησης και η καταβολή της θα αποφασιστεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Γραφείο Επικοινωνίας

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

 

ΑΙΤΗΣΗ
(κατάθεσης δικαιολογητικών)

ΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………………………….
………………………………………………………………

που εδρεύει
………………………………………………………..
……………………………………………………….
με ΑΦΜ:
…………………………………………………………..

και νομίμως εκπροσωπείται από τον/την

 

ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………

ΟΝΟΜΑ…………………………………..

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ………………………….

ΚΑΤΟΙΚΙΑ………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………..

ΑΔΤ……………………………………….

ΑΦΜ…………………………………….

ΔΟΥ …………………………………

email:………………

 

Ερμούπολη,……/……../2022

Ο ΑΙΤΩΝ-Η ΑΙΤΟΥΣΑ

 

Προς τον
Δήμο Σύρου Ερμούπολης
84100 Σύρος

 

Κύριοι,

Σας καταθέτουμε συνημμένα :

Έκθεση με τις δράσεις που υλοποίησαν κατά το τρέχον έτος καθώς και οι δράσεις που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν και στις οποίες θα διαθέσουν την επιχορήγηση που θα λάβουν. Επισημαίνεται ότι οι δράσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και όχι αόριστες και να αφορούν την προαγωγή της πνευματικής και αθλητικής ανάπτυξης της Σύρου. Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναφέρονται:
α) Δραστηριότητες
β) Αριθμός Αθλητών
γ) Τμήματα που λειτουργούν
δ) Προπονητές
ε) Πρωταθλήματα που συμμετέχουν
στ)Επιτυχίες Συλλόγου – Διακρίσεις Αθλητών
αποδεικτικά έγγραφα για τη νόμιμη λειτουργία του συλλόγου, στα οποία περιλαμβάνονται φωτοαντίγραφο του καταστατικού (στους σκοπούς του συλλόγου πρέπει να αναφέρεται η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων) και απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου
απολογισμό έτους 2021 και αν έχετε λάβει επιχορήγηση το έτος 2021, απολογισμό δαπανών της επιχορήγησης και προϋπολογισμό έτους 2022
φωτοτυπίες τιμολογίων δαπανών δράσεων 2021
Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων που έλαβε ο σύλλογος το προηγούμενο έτος έχει υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, ο σύλλογος οφείλει να υποβάλει αναρτημένα στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014.
Εάν η επιχορήγηση είναι μέχρι 3.000,00€ υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου, ότι νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό του συλλόγου ή του σωματείου. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης, τίθεται η σφραγίδα του συλλόγου ή του σωματείου, ενώ η δήλωση πρέπει να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί σε οποιαδήποτε τράπεζα επ’ ονόματι του εν λόγω σωματείου ή συλλόγου

 

 

 

Check Also

Χύμα και Σταράτα-Εκπομπή για Γ Εθνική (Σήμερα 21.30 Live Streaming)

Χύμα και Σταράτα-Εκπομπή για Γ Εθνική (Σήμερα 21.30 Live Streaming) Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9.30μ.μ. …