ΕΠΣΚ: Η προκήρυξη της Β κατηγορίας (2022-23)

ΕΠΣΚ: Η προκήρυξη της Β κατηγορίας (2022-23)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 – 2023

Η ΕΠΣ Κυκλάδων αφού έλαβε υπόψη :
α. Το Καταστατικό της, καθώς και αυτό της ΕΠΟ .
β. Τους Κανονισμούς της ΕΠΟ και της ΕΠΣ Κυκλάδων .
γ. Την υπ’ αριθμ. 6/18-07-2022 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τους αγώνες του Πρωταθλήματος Ανδρών Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, της ΕΠΣ Κυκλάδων, περιόδου 2022-2023.

Άρθρο 1 . Προκήρυξη / Αρμοδιότητα
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της ΕΠΣ Κυκλάδων, ως διοργανώτριας και των Ομάδων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα αυτό.
Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην ΕΠΣ Κυκλάδων, της Δήλωσης συμμετοχής της Ομάδας .
Αποδοχή της Προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών .

Άρθρο 2 . Διατάξεις διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος Ανδρών της Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις :
α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A. .
β. των Κανονισμών της ΕΠΟ και της ΕΠΣ Κυκλάδων .
γ. των αποφάσεων του ΔΣ της ΕΠΣ Κυκλάδων, που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίσουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα .
Για ότι δεν προβλέπεται ισχύουν οι διατάξεις των κανονισμών της ΕΠΟ.

Άρθρο 3 . Δήλωση συμμετοχής – Έναρξη
Οι Ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην ΕΠΣ Κυκλάδων, έως την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 και ώρα 14.00, Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα χορηγηθεί από την Ένωση . Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο των πενήντα (50) ευρώ, (τραπεζική επιταγή ή ταχυδρομική επιταγή ή κατάθεση στο ταμείο της ΕΠΣΚ – Τράπεζα Πειραιώς 5710-021703-881 IBAN GR3601727100005710021703881 ή Εθνική Τράπεζα 469/480228-46 ΙΒΑΝ GR1001104690000046948022846).
Μαζί με την Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην ΕΠΣ Κυκλάδων το Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου, περί της αποδοχής των Καταστατικών, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και αποφάσεων της F.I.F.A., της U.E.F.A., της ΕΠΟ και της ΕΠΣ Κυκλάδων .
Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτή .
Η Δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται και από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα ζητηθούν από την ΕΠΣ Κυκλάδων, όπως βεβαίωση μη οφειλής στην ΕΠΣΚ και ΕΠΟ, Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα του Σωματείου με βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής κλπ .
Ομάδες που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς την ΕΠΟ και την ΕΠΣ Κυκλάδων, μέχρι την ημέρα της δήλωσης συμμετοχής τους, θεωρείται ότι δεν υπέβαλλαν Δήλωση Συμμετοχής .
Τα Σωματεία στη Δήλωση Συμμετοχής θα αναφέρουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ τους , τον αριθμό του FAX και το e-mail τους . Για κάθε αλλαγή του αριθμού αυτού θα ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η ΕΠΣ Κυκλάδων . Επίσης πρέπει να αναφέρουν τον εκπρόσωπό τους, ο οποίος εκτός του Προέδρου και του Γραμματέα θα μπορεί να επικοινωνεί με την ΕΠΣΚ .
Δηλώσεις συμμετοχής που δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν δηλώνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές .
Η αλληλογραφία της ΕΠΣΚ με τις Ομάδες θα γίνεται κυρίως με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 5 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων .

Ως ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος ορίζεται το Σαββατοκύριακο 8 & 9 Οκτωβρίου 2022.

Άρθρο 4 . Αριθμός Ομάδων – Όμιλοι – Πρόγραμμα
Οι Ομάδες της B’ Κατηγορίας θα συγκροτηθούν σε Ομίλους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Σωματεία – μέλη της ΕΠΣ Κυκλάδων, που έχουν τις προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στην προκήρυξη και τους κανονισμούς. Η ακριβής διαδικασία διεξαγωγής των αγώνων θα αναφερθεί στην συμπληρωματική προκήρυξη, που θα εκδοθεί εγκαίρως πριν την κλήρωση του Πρωταθλήματος .
Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολό του θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά την δημόσια κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί . Η ημέρα και ο τόπος της κλήρωσης θα καθοριστεί με απόφαση του ΔΣ της ΕΠΣΚ .

Άρθρο 5 . Επίλυση Αθλητικών διαφορών .
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν :
α. Τις Ομάδες που μετέχουν στους αγώνες του Πρωταθλήματος αυτού και
β. Σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές, με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου .
Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας οι Ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, για την επίλυση των τυχόν διαφορών στα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά .
Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των Ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των Τακτικών αστικών Δικαστηρίων, με οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ . Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο, τότε με υποχρεωτική εισήγηση του ΔΣ της ΕΠΣΚ και απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ, η υπαίτια Ομάδα θα αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα και θα της απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιοδήποτε Πρωτάθλημα για πέντε (5) ημερολογιακά έτη . Οι ποινές σε περίπτωση προσφυγής στα πολιτικά Δικαστήρια και η διαδικασία επιβολής αυτών αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Α.Π.

Άρθρο 6 . Γήπεδα – Ώρα έναρξης αγώνων
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος διεξάγονται υποχρεωτικά σε γήπεδα που θα έχουν χλοοτάπητα (φυσικό ή συνθετικό), διαθέτουν τη νόμιμη άδεια λειτουργίας καθώς και τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τους κανονισμούς .
Σωματείο που δεν διαθέτει Γήπεδο με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές δεν θα γίνεται δεκτό στο πρωτάθλημα.
Τα σωματεία υποχρεούνται να αποστείλουν στην ΕΠΣ Κυκλάδων μέχρι την κλήρωση του Πρωταθλήματος της Β΄ Κατηγορίας, τα παραχωρητήρια της κύριας και της εναλλακτικής έδρας που θα χρησιμοποιούν.
Σε περίπτωση που το Γήπεδο – έδρα Σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η ΕΠΣ Κυκλάδων θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο Γήπεδο, που θα υποδεικνύεται από το Σωματείο και πληροί τους όρους της διοργάνωσης . Εάν δεν υπάρξει υπόδειξη άλλου Γηπέδου από το Σωματείο ή το υποδειχθέν δεν πληροί τις προϋποθέσεις, η ΕΠΣΚ μπορεί να ορίσει εκείνη άλλο Γήπεδο της επιλογής της .
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει αιτιολογημένα την ημέρα, ώρα ή και Γήπεδο τέλεσης αγώνα ή αγώνων, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξή του . Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων Σωματείων, για αλλαγή ημέρας, ώρας ή και Γηπέδου, θα πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή της ΕΠΣΚ τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν τον αγώνα και σε καμία περίπτωση όχι αργότερα από τις 14.00 της ημέρας Τετάρτης, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει το βάσιμο ή όχι του αιτήματος .
Σε περίπτωση μίσθωσης πλοίου-σκάφους, από Σωματείο, για την μεταφορά του προκειμένου να αγωνιστεί, θα πρέπει να ενημερώνεται η Επιτροπή πρωταθλήματος, στην οποία θα κατατίθεται επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού, στο οποίο θα αναφέρεται ο ακριβής τρόπος μετακίνησης και οι ώρες αναχωρήσεων και αφίξεων . Η μίσθωση επιτρέπεται μόνο για διαδρομές που δεν καλύπτονται από τα επίσημα δρομολόγια . Η ενημέρωση της Επιτροπής, με το σχετικό αίτημα και η κατάθεση των δικαιολογητικών, θα πρέπει να γίνεται έως την Τετάρτη στις 14.00, διαφορετικά το αίτημα θα απορρίπτεται .
Η Επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα και με την πορεία του πρωταθλήματος, να ορίζει εμβόλιμες αγωνιστικές, στα μέσα της εβδομάδας.
Τα Σωματεία με μέριμνα και ευθύνη τους θα πρέπει να φροντίζουν για την γνωστοποίηση του αγωνιστικού τους προγράμματος στα Δημοτικά, Κοινοτικά, και Εθνικά Γήπεδα που χρησιμοποιούν, καθώς και στις οικίες Αστυνομικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες .

Άρθρο 7 . Γιατρός αγώνα
Η παρουσία Γιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική σε όλους τους αγώνες . Χωρίς την παρουσία Γιατρού κανείς αγώνας δεν αρχίζει και φυσικά η παρουσία του είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια του αγώνα . Εάν ο Γιατρός αποχωρήσει κατά την διάρκεια του αγώνα και δεν αντικατασταθεί άμεσα, ο αγώνας διακόπτεται .
Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε γιατρός, είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.
Ο Γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο, στον Διαιτητή και Παρατηρητή του αγώνα .
Η ευθύνη της κλήσης και παρουσίας του Γιατρού αγώνα, ανήκει αποκλειστικά στο Γηπεδούχο Σωματείο, που έχει και τις επιπτώσεις σε περίπτωση μη παρουσίας του και εξ αυτού την μη διεξαγωγή ή διακοπή του αγώνα, το οποίο χάνει τον αγώνα και του επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 500 € (άρθρο 16 ΚΑΠ) .

Άρθρο 8 . Διαιτητές
Οι Διαιτητές των αγώνων όλων των Πρωταθλημάτων θα ορίζονται από το αρμόδιο Όργανο της ΕΠΣΚ .
Σε περίπτωση μη επαρκούς αριθμού Διαιτητών της ΕΠΣΚ, για την κάλυψη των αγώνων της, η Επιτροπή Διαιτησίας θα μπορεί να μετακαλεί Διαιτητές από άλλες ΕΠΣ ή ακόμα να χρησιμοποιεί και φιλάθλους .

Άρθρο 9 . Παρατηρητής αγώνα
Σε όλους τους αγώνες η Επιτροπή Πρωταθλήματος θα πρέπει να ορίζει Παρατηρητή αγώνα, τα καθήκοντα του οποίου αναφέρονται στον ΚΑΠ . Αν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο Παρατηρητής αγώνα, ο Διαιτητής, αφού το αναφέρει στο ΦΑ, εφαρμόζει τις διατάξεις του ΚΑΠ, για τον ορισμό Παρατηρητή .

Άρθρο 10 . Προπονητές
Τα Σωματεία οφείλουν να προσλαμβάνουν Προπονητές κατόχους διπλώματος ανάλογου των αναφερόμενων στον εν ισχύ Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου .
Τα σωματεία της B’ Κατηγορίας πρέπει να προσλαμβάνουν Προπονητές κατόχους διπλώματος UEFA Β ή UEFA C τουλάχιστον (άρθρο 5 Κανονισμού Προπονητών). Επίσης ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να είναι προπονητής στα τμήματα υποδομών του σωματείου που αγωνίζεται (άρθρα 6 και 13 Κανονισμού Προπονητών) χωρίς να επιβάλλεται σε αυτήν την περίπτωση να καταθέσει την ταυτότητα του.
Προπονητής και ο τυχών βοηθός Προπονητή (κάτοχος διπλώματος UEFA C τουλάχιστον) οι οποίοι δεν κατέχουν το δελτίο πιστοποίησης, απαγορεύεται να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή), να παραμείνουν και να δίνουν οδηγίες στους ποδοσφαιριστές . Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τους Διαιτητές του αγώνα, σύμφωνα με τον ΚΑΠ Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων .
Η ΕΠΣ Κυκλάδων θα εκδίδει δελτία πιστοποίησης Προπονητών υπέρ του Σωματείου, για την ανδρική Ομάδα και τα τμήματα υποδομών, που συμμετέχουν στα Πρωταθλήματά της.

Άρθρο 11 . Ποδοσφαιριστές
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών σε αγώνα χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων .
Επιτρέπεται η αναγραφή στο ΦΑ και η χρησιμοποίηση έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις Ελληνικές Εθνικές Ομάδες . Δηλαδή πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναγράφονται στο ΦΑ και να συμμετέχουν σε κάθε Ομάδα τουλάχιστον επτά (7) ποδοσφαιριστές, με δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Ομάδες της Ελλάδας .
Σε κάθε αγώνα επιτρέπονται μέχρι πέντε (5) αλλαγές ποδοσφαιριστών από κάθε Ομάδα.
Οι αλλαγές επιτρέπονται καθόλη την διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι (αγώνας) δεν είναι σε ροή (έχει σταματήσει), σε τρεις όμως συνολικά χρονικές στιγμές (διακοπές) για κάθε Ομάδα. (Δεν υπολογίζεται ως διακοπή οι αλλαγές που θα γίνουν κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου).

Άρθρο 12 . Τήρηση τάξης
Τα Γηπεδούχα Σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των αξιωματούχων και των οπαδών τους . Σε περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων ή πράξεων, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και από τα πρόσωπα που προαναφέραμε, επιβάλλονται, από την Πειθαρχική Επιτροπή, οι προβλεπόμενες κυρώσεις, του Πειθαρχικού Κώδικα. Πριν την έναρξη του αγώνα αναγράφεται και δηλώνεται υποχρεωτικά στo Φ.Α. ο υπεύθυνος τήρησης τάξης για κάθε σωματείο.

Άρθρο 13 . Έπαθλα Πρωταθλήματος – Έπαθλο ήθους
Στην Πρωταθλήτρια Ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια, για τους Ποδοσφαιριστές και τον Προπονητή της .
Στην Ομάδα ή στις Ομάδες που δεν έχουν υποπέσει σε οποιοδήποτε παράπτωμα, που εμπίπτει στις διατάξεις του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα, με τις οποίες επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές στα Σωματεία, Αξιωματούχους, Ποδοσφαιριστές, οπαδούς κλπ, την περίοδο 2022-2023, θα απονεμηθεί Κύπελλο Ήθους .

Άρθρο 14 . Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα
Η ΕΠΣ Κυκλάδων, ως αποκλειστικός φορέας διοργάνωσης του Πρωταθλήματος, επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος της, σύμφωνα με τα Καταστατικά και τις αποφάσεις της και της ΕΠΟ, καθώς και τον ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων, αναφορικά με την εμπορική και ραδιοτηλεοπτική εκμετάλλευση των αγώνων, καθώς και κάθε άλλου συναφούς δικαιώματος ήχου, εικόνας και περιεχομένου αγώνων.

Άρθρο 15 . Βαθμολογική κατάταξη – Προβιβασμός
Η βαθμολογική κατάταξη των Ομάδων θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα στον ΚΑΠ .
Ο ακριβής τρόπος ανάδειξης της Πρωταθλήτριας θα γνωστοποιηθεί στην συμπληρωματική προκήρυξη, πριν την κλήρωση του πρωταθλήματος .

Άρθρο 16 . Μη κάθοδος Ομάδας σε αγώνα
Σε περίπτωση μη καθόδου αδικαιολόγητα Ομάδας σε αγώνα, εκτός των προβλεπόμενων ποινών στον ΚΑΠ και τον Πειθαρχικό Κώδικα, επιβάλλεται χρηματική ποινή 1000 € . Το 50% αυτού του ποσού πιστώνεται, στο τέλος της περιόδου, στην αντίπαλη Ομάδα, εφ’ όσον αυτή είχε κατέλθει κανονικά στο συγκεκριμένο αγώνα και σε όλους τους αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλλου και το υπόλοιπο 50% πιστώνεται στο Ταμείο Αρωγής. Επί πλέον εάν η Ομάδα, που δεν κατήλθε αδικαιολόγητα να αγωνιστεί, δεν ενημερώσει εγγράφως την ΕΠΣΚ, τουλάχιστον 48 ώρες πριν τον αγώνα, θα της χρεωθούν τα έξοδα Διαιτησίας και 100 €, στην αντίπαλη Ομάδα, αν αυτή είναι Γηπεδούχος και κατήλθε κανονικά στον αγωνιστικό χώρο, για πάγια έξοδα αγώνα . Εάν η υπόχρεη Ομάδα δεν τακτοποιήσει την οφειλή της, εντός δέκα (10) ημερών, δεν θα ορίζονται αγώνες της, μέχρι την συμμόρφωση της, με τις ανάλογες επιπτώσεις .

Άρθρο 17 . Ενστάσεις
Η υποβολή οποιασδήποτε ένστασης η καταγγελίας θα πρέπει να γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΚΑΠ και να συνοδεύονται με χρηματικό παράβολο 200 € . Εφ’ όσον η ένσταση γίνει δεκτή το 50% του ποσού επιστρέφεται στην ενιστάμενη Ομάδα και το 50% παραμένει στην ΕΠΣΚ, για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της Πειθαρχικής Επιτροπής . Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης, όλο το ποσό του παραβόλου καταπίπτει υπέρ του ταμείου της ΕΠΣΚ .

Άρθρο 18. Επίσημη μπάλα αγώνα
Κάθε μία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλει να έχει στη διάθεση του διαιτητή από την έναρξη του αγώνα και μέχρι τη λήξη του, ο μεν γηπεδούχος έξι (6) μπάλες MOLTEN (F5Α3555-Κ και ανώτερη) ο δε φιλοξενούμενος τέσσερις (4) μπάλες MOLTEN (F5Α3555-Κ και ανώτερη). Υπεύθυνοι για τον παραπάνω έλεγχο θα είναι ο διαιτητής και ο παρατηρητής του αγώνα. Σε αντίθετη περίπτωση τα σωματεία θα τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 100,00 € ανά αγώνα.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο μόνος αρμόδιος να αποφασίζει για το ποια μπάλα θα χρησιμοποιηθεί, είναι ο διαιτητής.

Άρθρο 19 . Τελικές διατάξεις
Για ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή, από τις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΠΟ και της ΕΠΣΚ ή για οποιοδήποτε θέμα που θα παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, θα αποφασίζει το ΔΣ της ΕΠΣ Κυκλάδων, στα πλαίσια του Καταστατικού της και της ΕΠΟ, για το ορθό και το δίκαιο .
Οι όποιες σχετικές με το Πρωτάθλημα αποφάσεις του ΔΣ της ΕΠΣΚ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης, την οποία και συμπληρώνουν .

Για την ΕΠΣ Κυκλάδων

Ο πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Φρέρης Ειρηναίος Παρούσης Γεώργιος

Check Also

Κ14: Ήττα της Ελλάς Σύρου στη Μύκονο

Κ14: Ήττα της Ελλάς Σύρου στη Μύκονο Σε αγώνα που έγινε την Κυριακή στο γήπεδο …