ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης πρόκειται εντός του 2015, να ενισχύσει οικονομικά τα σωματεία και τους

συλλόγους με αθλητικό χαρακτήρα, που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του Δήμου.

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης πρόκειται εντός του 2015, να ενισχύσει οικονομικά τα σωματεία και τους συλλόγους με αθλητικό χαρακτήρα, που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του Δήμου.

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και τις πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιθυμούν, να καταθέσουν από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού (γρ. Αθλητισμού – Κολυμβητήριο Ηρ. Πολυτεχνείου 19, τηλ 22810 84505).

Στο αίτημα θα περιλαμβάνονται :
Αίτηση προς τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, ώστε να ληφθεί υπόψη το σωματείο – σύλλογος στην οικονομική ενίσχυση. Στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου.
Έκθεση με τις δράσεις που υλοποίησαν κατά το τρέχον έτος καθώς και τις δράσεις που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν και στις οποίες θα διαθέσουν την επιχορήγηση που θα λάβουν. Επισημαίνεται ότι οι δράσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και όχι αόριστες και να αφορούν την προαγωγή της πνευματικής πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης της Σύρου. Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναφέρονται:
α) Δραστηριότητες
β) Αριθμός Αθλητών
γ) Τμήματα που λειτουργούν
δ) Προπονητές
ε) Πρωταθλήματα που συμμετέχουν
στ)Επιτυχίες Συλλόγου – Διακρίσεις Αθλητών:
αποδεικτικά έγγραφα για τη νόμιμη λειτουργία του συλλόγου, στα οποία περιλαμβάνονται καταστατικό, επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο και η νόμιμη εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει πρακτικού τελευταίων αρχαιρεσιών
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
φωτοτυπίες τιμολογίων δαπανών δράσεων 2015
απολογισμό έτους 2014 και προϋπολογισμό έτους 2015
οικονομικός προϋπολογισμός κόστους δράσεων 2016
Αναγνώριση του Συλλόγου από τη Γ.Γ.Α (σε περίπτωση που υπάρχει)
Βεβαίωση από την αρμόδια Τοπική Ένωση (π.χ. Ε.Π.Σ.Κ αν πρόκειται για ποδόσφαιρο), που να αναφέρει σε πια Πρωταθλήματα παίρνει μέρος ο σύλλογος
Άδειες παραχώρησης δημοσίων αθλητικών χώρων για τις ανάγκες του συλλόγου και μισθωτήρια συμβόλαια, αν ο σύλλογος μισθώνει ιδιωτικές εγκαταστάσεις
φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί σε οποιαδήποτε τράπεζα επ” ονόματι του εν λόγω σωματείου ή συλλόγου

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα προσκομιστούν σε δύο αντίγραφα.

Το ύψος της επιχορήγησης και η καταβολή της θα αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού.

Πηγη: cyclades24.gr

Check Also

ΕΠΣ Κυκλάδων: Το πρόγραμμα αγώνων (8-12/5)

ΕΠΣ Κυκλάδων: Το πρόγραμμα αγώνων (8-12/5) Μετά τις διακοπές του Πάσχα, συνεχίζεται η αγωνιστική δραστηριότητα …