Δήμος Σύρου-Ερμούπολης: Επιχορηγήσεις αθλητικών σωματείων

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης: Επιχορηγήσεις αθλητικών σωματείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης πρόκειται εντός του 2018 να ενισχύσει οικονομικά τα σωματεία και τους συλλόγους με αθλητικό χαρακτήρα που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του Δήμου.

Για το λόγο αυτό σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και τις πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλούνται εφόσον επιθυμούν να καταθέσουν από την Τρίτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού  (Κολυμβητήριο Ηρ. Πολυτεχνείου 19 τηλ. 22810 84505).

Στο αίτημα θα περιλαμβάνονται :

  • Αίτηση προς τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης για την υποβολή απαραίτητων δικαιολογητικών ώστε να ληφθεί υπόψη το σωματείο – σύλλογος στην οικονομική ενίσχυση, στην οποία οπωσδήποτε θα περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου.
  • Έκθεση με τις δράσεις που υλοποίησαν κατά το τρέχον έτος καθώς και οι δράσεις που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν και στις οποίες θα διαθέσουν την επιχορήγηση που θα λάβουν. Επισημαίνεται ότι οι δράσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και όχι αόριστες και να αφορούν την προαγωγή της πνευματικής και αθλητικής ανάπτυξης της Σύρου. Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναφέρονται:

α) Δραστηριότητες

β) Αριθμός Αθλητών

γ) Τμήματα που λειτουργούν

δ) Προπονητές

ε) Πρωταθλήματα που συμμετέχουν

στ) Επιτυχίες Συλλόγου – Διακρίσεις Αθλητών

  • Αποδεικτικά έγγραφα για τη νόμιμη λειτουργία του συλλόγου, στα οποία περιλαμβάνονται φωτοαντίγραφο του καταστατικού και βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί στο βιβλίο σωματείων και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.
  • Η νόμιμη εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει πρακτικού τελευταίων αρχαιρεσιών και νόμιμου εκπροσώπου.
  • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Φωτοτυπίες τιμολογίων δαπανών δράσεων 2018.
  • Απολογισμό έτους 2017 και προϋπολογισμό έτους 2018.
  • Οικονομικός προϋπολογισμός κόστους δράσεων 2019.
  • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί σε οποιαδήποτε τράπεζα επ’ ονόματι του εν λόγω σωματείου ή συλλόγου.

 Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα προσκομιστούν σε τρία αντίγραφα.

Το ύψος της επιχορήγησης και η καταβολή της θα αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σύρου – Ερμούπολης μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού.

 

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Γουλιέλμος Πρίντεζης

Check Also

ΕΠΣΚ: Αλλαγές και αναβολές σε αρκετούς αγώνες (Νέο πρόγραμμα)

ΕΠΣΚ: Αλλαγές και αναβολές σε αρκετούς αγώνες (Νέο πρόγραμμα) ΕΠΣΚ: Αλλαγές και αναβολές σε αρκετούς …